De leges die stadsdeel Centrum al in 2005 in rekening heeft gebracht aan Stichting De Oude Kerk voor de restauratie van de kerk zijn in het nieuws. Er wordt gesproken over buitensporige legesbedragen. Ook zou het stadsdeel niet willen meewerken aan het geven van meer subsidie. Stadsdeel Centrum draagt de Oude Kerk een warm hart toe. Alleen wat doet het stadsdeel, wat kan het doen en wat mag het doen?

Iedereen (burgers, bedrijven, instellingen etc, maar ook de overheid zélf) moet leges betalen voor gevraagde en/of geleverde overheidsdiensten. Het beoordelen van een bouwaanvraag is daar één van. De hoogte van de leges is afhankelijk van de hoogte van de bouwsom. Leges zijn een vast onderdeel van het totale kostenplaatje en openbaar zodat iedereen weet welke kosten aan een verbouwing verbonden zijn. De legesbedragen zijn vastgelegd in een tarieventabel die elk jaar door de stadsdeelraad wordt vastgesteld. Stadsdeel Centrum hanteert een volstrekt gangbaar legessysteem vergelijkbaar met dat van andere grote steden. De systematiek van de legesopbouw ligt in heel Amsterdam gelijk.

In 2005 zijn de leges aan de Stichting De Oude Kerk in rekening gebracht. De leges die de stichting moet betalen, zijn volledig in lijn met de tarieventabel bij de legesverordening.

Leges kunnen wettelijk niet kwijtgescholden worden, maar in uitzonderlijke gevallen is het stadsdeel bereid om te bekijken of een betalingsregeling mogelijk is.

Omdat de Stichting De Oude Kerk heeft aangegeven problemen te hebben met betalen én omdat de kerk een belangrijk monument is, is het stadsdeel met de stichting in gesprek getreden. Het hele bouwplan is daarbij doorgenomen. Hieruit kwamen geen mogelijkheden naar voren om de hoogte van het legesbedrag te verminderen. Alle elementen van dit bouwplan waarop de bouwsom en de daaruitvolgende leges zijn gebaseerd, zijn volledig legesplichtig binnen de huidige wetgeving en de legesverordening. Omdat vermindering van de leges niet tot de mogelijkheden behoort, heeft het stadsdeel een uiterst coulante betalingsregeling voorgesteld voor de duur van tien jaar.

Daarnaast verstrekt stadsdeel Centrum subsidies voor het onderhoud en restaureren van monumenten na overleg en op voordracht van de gemeente Amsterdam. De gemeente beheert deze subsidiepot, stadsdelen zijn doorgeefluik. Vanuit deze pot is ruim 2,6 miljoen euro voor de restauratie (kosten circa 4,7 miljoen euro) naar de Oude Kerk gegaan. Over deze restauratiekosten is een legesaanslag van 140.000,- euro opgelegd.

Vanzelfsprekend blijft het stadsdeel samen met de gemeente en de Stichting De Oude Kerk in gesprek om tot een oplossing te komen.