16 maart 2009

Na een vervelend fietsongeluk eind vorig jaar, waarbij mijn schouder een lelijke optater heeft gekregen, moest ik geopereerd worden. Daardoor kon ik een paar weken niet werken. Ik moet het nog rustig aan doen, maar nu ik weer in staat ben de belangrijkste zaken op te pakken wil ik u graag laten weten waar we de afgelopen twee maanden mee bezig zijn geweest.

De grachtengordel op de UNESCO werelderfgoedlijst
Op 5 december stemde het Kabinet in met de Amsterdamse voordracht van de zeventiende-eeuwse grachtengordel voor de UNESCO Werelderfgoedlijst. Nadat stadsdeel Centrum en de gemeente Amsterdam al eerder hadden besloten de grachtengordel voor te dragen, is hiermee een belangrijke volgende stap gezet in het verkrijgen van de Werelderfgoed-status. Meer hierover op de site van Stadsdeel Centrum...

Op donderdag 19 februari presenteerden de gemeente Amsterdam en stadsdeel Centrum het verhaal Amsterdam en de Grachtengordel van historicus Boudewijn Bakker aan minister Ronald Plasterk (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Bakker was tot zijn pensionering werkzaam bij het Stadsarchief en mag dan ook een zeer deskundig Amsterdammer worden genoemd. Hij heeft een zestig pagina’s tellend boek geschreven met veel illustraties variërend van een geschilderd interieur van een koopmanswoning uit 1760 tot een foto van de Utrechtsestraat van Jacob Olie uit 1898. Helaas kon ik met mijn pijnlijke schouder het eerste exemplaar van dit bijzondere boek niet aan de minister overhandigen, maar collega Erik Koldenhof nam de honeurs voor me waar.

Over Coalitieproject 1012 zijn de afgelopen maanden allerlei gesprekken gevoerd met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, prostituees, raamexploitanten en andere belanghebbenden in zogeheten consultatierondes. Iedereen heeft zijn mening kunnen geven. De algehele teneur is dat er breed draagvlak bestaat en men onder de indruk is van de ambities. Wel waren er op deelgebieden op- of aanmerkingen. Naar aanleiding van de op- en aanmerkingen is er een begeleidend stuk toegevoegd. Belangrijkste aanpassing in dit stuk is een pas op de plaats bij de vermindering van de prostitutie in de Spuistraat en omgeving.
Vanaf 9 maart ligt de nota met bijbehorende stukken voor iedereen ter inzage en kan deze via de website worden gedownload. Op 23 maart vindt in de Boekmanzaal van de Stopera een inspraakbijeenkomst plaats. Iedereen kan vanaf 9 maart zes weken lang zijn mening mondeling of schriftelijk geven. Vervolgens zullen de plannen waar nodig worden aangepast en voor de zomer aan de gemeenteraad en deelraad ter goed keuring worden voorgelegd. Meer hierover op de site van Stadsdeel Centrum...

We hadden al Redlight Fashion en Redlight Design. Sinds 22 januari is er nu ook Redlight Art, om te beginnen in de Bergstraat en de Korsjespoortsteeg. Een aantal internationale kunstenaars vindt daar tijdelijk onderdak om nieuw werk te maken. De resultaten daarvan zijn de komende maanden ter plekke te bewonderen.
Meer hierover op de site van Stadsdeel Centrum...

Om bezoekers en bewoners bewust te maken van de vele plekken in onze binnenstad waar bekende historische figuren hebben gewoond, gewerkt of gelogeerd gaan informatieve naambordjes geplaatst worden. In eerst instantie ligt de focus op de Noordelijke Burgwallen. De stichting JWS stelt een groslijst op, waarna de selectie en plaatsing van de naambordjes ter hand wordt genomen. De JWS kent u van de vijfdelige boekenserie Geschiedenis van Amsterdam. Het idee van de naambordjes is afkomstig van de directeur van stichting ‘de Oude Kerk’. Het stadsdeel hoopt met dit project de rijke historie van het gebied extra zichtbaar maken en de cultuurfunctie van het Wallengebied versterken.

Illegale verbouw en sloop van monumentale panden wordt harder aangepakt. Voorheen werd van illegale verbouw of sloop aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Dat klinkt zwaar en je zou denken dat mensen schrikken van strafrechtelijke vervolging, maar in de praktijk bleek dit dikwijls helemaal niet zo effectief. De boetes zijn relatief laag of zaken worden geseponeerd. Voortaan zal degene die een monument illegaal verbouwt of sloopt moeten herstellen wat hij heeft aangericht. Dat gaat meestal met hoge kosten gepaard, waardoor de veroorzaker zich wel twee keer bedenkt. Bovendien vindt met deze werkwijze herstel ook daadwerkelijk plaats. Alleen wanneer herstel echt niet meer mogelijk is, wordt aangifte gedaan en kan het Openbaar Ministerie tot strafrechtelijke vervolging overgaan. Samen met nieuwe nationale bouwregelgeving en verscherping van de controle en eisen bij behoud en herstel worden monumenten nu nog beter beschermd dan tot dusverre het geval was. Meer hierover... (pdf 58kb)

De 107 jaar oude flowershop Ivy aan het Leidseplein hoek Leidsekade is samen met de voormalige salon Van der Laaken de enig overgebleven winkel in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid in Amsterdam. Het functionalistische interieur uit 1934 van de bekende Amsterdamse architecten Giesen & Sijmons is ‘vanwege zijn betekenis en gaafheid in hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik’, zoals Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) en de Commissie voor Welstand en Monumenten het verwoordden, door het dagelijks bestuur tot gemeentelijk monument aangewezen. Ook de Oudezijds Achterburgwal 99 en de tuinhuizen bij Herengracht 250 en Keizersgracht 173 hebben we tot gemeentelijk monument aangewezen.

In winkel- en uitgaansgebieden in Amsterdam blijkt uit recent onderzoek, dat sinds de invoering van het rookverbod de vervuilling op straat toeneemt. Een aantal horecaondernemers heeft op eigen initiatief asbakken aan hun gevels gemonteerd. Veel horecazaken in de binnenstad zijn echter gevestigd in een monument. Ook is de binnenstad grotendeels beschermd stadsgezicht. Aan de gevel vastgeschroefde asbakken zijn daarom niet toegestaan. Om tot een praktische oplossing te komen heeft het dagelijks bestuur aan het College van B&W gevraagd losstaande as-/afvalbakken onder voorwaarden vergunningvrij te maken. Samen met Koninklijk Horeca Nederland zoeken we naar het beste type asbak.

Uitgaan in Amsterdam moet een feest blijven. Te vaak maakt geweld nu nog onderdeel uit van een avondje stappen.Om geweld te voorkomen is nauwe samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie, stadsdeel, gemeente en horecaondernemers essentieel. Daarom presenteert het stadsdeel het actieplan Veilig Uitgaan: een integraal pakket aan maatregelen om uitgaansgeweld tegen te gaan. Op en rond het Rembrandtplein en Leidseplein worden vechtersbazen gericht aangepakt. Ook wordt preventief ingegrepen bij dreigende escalaties van geweld en overlast. Het actieplan Veilig Uitgaan is opgesteld op basis van onderzoek naar uitgaansgeweld dat in 2008 in opdracht van stadsdeel Centrum is gedaan. Hieruit komt naar voren dat de grote aantallen én de diversiteit van bezoekers aan de Amsterdamse uitgaansgebieden relatief veel impulsief geweld met zich meebrengt. Daders gaan gericht op zoek naar makkelijke prooien: beschonken bezoekers van kroegen en discotheken. Om de veiligheid te vergroten zet de politie sinds 2008 meer politiecapaciteit in. De openbare verlichting is op een aantal locaties verbeterd en het stadsdeel gaat beide uitgaanspleinen opnieuw inrichten. Ook in het horecabeleid van het stadsdeel is rekening gehouden met veiligheid. Niet alle horecagelegenheden sluiten bijvoorbeeld tegelijkertijd, zodat het uitgaanspubliek gespreid naar huis gaat. Als extra preventieve maatregel wordt in 2009 cameratoezicht geïntroduceerd in het uitgaansgebied. Daarnaast onderzoeken de gemeente, politie en OM hoe raddraaiers zowel repressief als strafrechtelijk gerichter kunnen worden aangepakt. Een voorbeeld hiervan is de mogelijke invoering van het pleinverbod. Ook wordt ingezet op regelmatig contact tussen betrokken partijen (gemeente, stadsdeel, politie en horeca). De goede afstemming tussen horecaportiers en de politie over de actuele veiligheidssituatie zetten we uiteraard voort. Na de zomer bekijken we of de maatregelen vruchten afwerpen. Meer hierover op de site van Stadsdeel Centrum...

Heel Amsterdam neemt een afgeslankte versie van ons handboek Openbare Ruimte over, de zogenaamde Puccini-methode. Dit geheel in de geest van voormalig wethouder Guusje ter Horst en de PvdA-Binnenstad die altijd hebben gestreden voor een kwalitatieve en duurzame openbare ruimte. Voor heel Amsterdam worden vanaf 2010 afspraken gemaakt over de inrichting van de openbare ruimte en gewerkt aan één standaard werkmethode voor de openbare ruimte. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden. De Puccinimethode levert de stadsdelen - naast een meer uniforme uitstraling van de stad - onder andere inkoopvoordelen op en daarmee extra budget voor aanpak en beheer van de bestrating.

En waar komt de naam Puccinimethode vandaan? Tijdens een bijeenkomst over uitvoeringskwaliteit werden bonbons uitgedeeld van Puccini. Gekscherend werd opgemerkt dat deze bonbons symbool staan voor een goede uitvoering: passie, ambacht, goede ingrediënten, gedegen voorbereiding, nauwkeurige uitvoering met als resultaat een hoge eindkwaliteit. Dit is wat Amsterdam wil bereiken en waarvoor de methode is opgesteld. Vandaar de naam ‘Puccini-methode’.

Meer en betere dienstverlening is een speerpunt van mijn beleid. Vorig jaar is achter de schermen al veel voorwerk verricht om de dienstverlening van de organisatie te verbeteren voor bewoners en ondernemers. Kortere wachttijden bij de balie, meer persoonlijke gesprekken, meer zaken die u 24 uur per dag vanuit uw luie stoel via onze website kunt regelen, lastenverlichting voor ondernemers en een organisatie die in de breedte meer gericht is op dienstverlening. Twee recente voorbeelden zijn de beschikbaarheid van al onze regelgeving op de website en bij een vermist paspoort een eenvoudiger aanvraag. Verordeningen van het stadsdeel Centrum zijn al enige tijd beschikbaar op internet. Burgers, bedrijven, rechtshulpverleners maar ook ambtenaren kunnen nu op één plek deze regelgeving vinden. Zij kunnen in een aanvraag- of bezwaarprocedure dus veel makkelijker de relevante regels opzoeken.
Amsterdam heeft de volgende stap gezet in het terugdringen van de papieren rompslomp bij de politie. Het aangifte doen van vermissing van bijvoorbeeld je paspoort wordt een stuk eenvoudiger. Vorig jaar hebben we de dienstverlening en lastenverlichting voor horecaondernemers al ingezet. Dit jaar gaan we daar mee verder.