Nieuwsbrief van Els Iping

 

3 juli 2009


Nog net voor het zomerreces een nieuwsbrief met de belangrijkste beslissing van deze bestuurstermijn; zowel de deelraad als de gemeenteraad steunen in overgrote meerderheid Coalitieproject 1012. Verder in deze nieuwsbrief de voorjaarsnota, nieuwe huisvesting voor galerie De Appel en nieuwe regels voor steigerdoeken.

1012 omarmd
In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces hebben de raden van stadsdeel Centrum en de gemeente Amsterdam nagenoeg unaniem het Coalitieproject 1012 omarmd. Alleen de SP in beide raden en Amsterdam Anders/de Groenen in de deelraad gaven geen steun aan het doorbreken van de criminele infrastructuur en een opwaardering van het 1012-gebied.

Wel zijn er nog enkele aanpassingen door de fracties aangebracht. In de deelraad riepen PvdA en Fractie Lahaise het bestuur op om de veertien prostitutieramen aan het Singel te verplaatsen naar andere locaties binnen het 1012-gebied. SP, Opheffen NU en D66 steunden deze motie. In de gemeenteraad dachten de raadsleden daar echter anders over. Zij willen de prostitues aan het Singel behouden en voelen meer voor overleg met de buurt over verbetering van de leefbaarheid, zoals een motie van de overige fracties in de deelraad luidde. Het Dagelijks Bestuur en het College van B&W zullen zich nu beraden hoe met dit verschil van inzicht om te gaan.

Voor het overige bestond er geen meningsverschil. Beide raden hadden het moeilijk met de vermindering van de coffeeshops, maar steunden wel een vermindering binnen het 1012-gebied met grote meerderheid. Aandacht vroegen de fracties voor de omzetting van coffeeshops naar andere bedrijfsvormen en de begeleiding hierbij. Ook drong men aan op spreiding van de coffeeshops over andere stadsdelen. Zowel de deelraad als de gemeenteraad riepen bestuurders en stadsdelen op de coffeeshops die het 1012-gebied moeten verlaten in andere stadsdelen op te nemen, zodat de concentratie in de binnenstad afneemt en aan de vraag in andere delen van Amsterdam kan worden voldaan.

Ook wilden beide raden de in geldnood verkerende ‘Rode Draad’ de helpende hand reiken. Dit op initiatief van de Fractie Lahaise in de deelraad.

Eveneens was een periodieke evaluatie van de voortgang van het Coalitieproject 1012 een gedeelde wens van beide raden.

In de deelraad kwamen verder nog moties langs om de minumum leeftijd voor prostitutie van 18 naar 21 te verhogen, het bevorderen van wonen boven bedrijven vooral voor middeninkomens en studenten, een voorkeursrecht voor de gemeente bij de aankoop van panden in het 1012-gebied en de Tabakspanden en Food Plaza met hotel- en culturele functie als 10de sleutelproject toe te voegen. Deze moties heeft het Dagelijks Bestuur overgenomen omdat het al staand beleid betrof of in lijn met het Coalitieproject was.

Alles over de plannen en de raadsvergadering vind u hier... (klik)

home...

Alvast een tastbaar resultaat van het Coalitieproject-1012

Park Plaza Victoria Hotel en het Kadaster gebouw
Op vrijdagmiddag 3 juli j.l. ondertekenden Chen Moravsky, chief financial officer Park Plaza Hotels, Nico Evers, regional general manager Benelux Park Plaza Hotels, en ik het Convenant-Victoria.

Stadsdeel Centrum en Park Plaza Hotels leggen in het Convenant afspraken vast over onder meer de invulling van het Kadaster gebouw aan de Prins Hendrikkade en het overige bezit van het Park Plaza Victoria Hotel. De ondertekenaars spannen zich in de komende periode, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, samen te werken aan de verbetering van het Damrak, Prins Hendrikkade/ Martelaarsgracht, Hasselaerssteeg, Ramskooi en Haringpakkerssteeg.

Hiermee zetten we een belangrijke eerste stap naar de verbetering van de entree van de stad. Hotel plus omgeving, stegen, Damrak en Prins Hendrikkade worden opgewaardeerd.

home...

Prins Hendrikkade 142 naar de Appel en de Centrale stad


Galerie De Appel komt in het voormalige pand van het nationaal popinstituut aan de Prins Hendrikkade 142. En op 31 juli 2009 draagt stadsdeel Centrum het pand over aan de centrale stad. Dit omdat cultuurinstituten van nationaal en internationaal belang met bijbehorende panden meer bij de taken van de gemeente dan bij die van het stadsdeel passen.

home...

Voorstel voor nieuwe regels steigerdoekreclame


In het Programakkoord 2006 - 2010 is afgesproken om reclame op steigerdoeken te versoberen. Dit betekent vooral dat reclameuitingen op deze doeken minder dominant moeten zijn. Wel blijven steigerdoeken verplicht. Dat moet immers van de Arbo-regelgeving.

We hebben nu een aantal uitgangspunten aan de deelraad voorgelegd.

De belangrijkste zijn:

- maximaal 50% van het steigerdoek mag reclame zijn, de rest van het steigerdoek heeft een facade-opdruk als achtergrond
- rond de Dam en op de grachten mag geen reclame op steigerdoeken
- een steigerdoek mag hangen gedurende de feitelijke bouw/verbouwperiode. Voor vergunningsvrije onderhoudswerkaamheden is dit maximaal zes weken
- op het steigerdoek wordt de datum vermeld tot wanneer de reclame mag hangen
- reclame-aanbieders moeten gebruikers van een pand informeren als er steigerdoekreclame wordt aangebracht

Het nieuwe voorstel ligt vanaf 23 juni tot 5 augustus voor iedereen ter inzage. De behandeling is in de commissie Bouwen, Wonen en Stedelijke Ontwikkeling op 10 september 2009.

home...

Voorjaarsnota 2009


Als dagelijks bestuur hebben we de Voorjaarsnota 2009 vastgesteld en aangeboden aan de deelraad. De Voorjaarsnota is een instrument voor de deelraad om richting te geven aan het opstellen van de ontwerpbegroting 2010. De realisatie van het Programakkoord 2006-2010 is een eind op streek, bijna 80% van de afspraken is gehaald. Dat moet ook wel, want 2009 is het laatste volledige jaar van deze bestuursperiode, in maart 2010 zijn er verkiezingen.

Alle inspanningen zijn erop gericht nog de laatste resterende doelstellingen van deze periode te realiseren. Het gaat nu vooral om uitvoering van vastgesteld beleid. Twee speerpunten kent de voorjaarsnota.

Het eerste speerpunt is het coalitieproject 1012. Dit project vraagt een goede uitvoering en verdient het om op stoom te blijven.

Het tweede speerpunt is het verbeteren van de dienstverlening. Dat houdt in; kortere wachttijden aan de loketten, een verbeterde telefonische bereikbaarheid en een snellere afhandeling van bezwaarschriften.

De kredietcrisis heeft ook voor stadsdeel Centrum gevolgen. Grootstedelijke projecten worden wellicht niet of later uitgevoerd en de inkomsten (stadsdeelfonds en rentebaten) nemen af. De speelruimte voor de lopende en komende begroting wordt kleiner. De afweging tussen hoge ambities en beschikbare middelen is de belangrijkste opgave bij de begroting van 2010.

De raad was tevreden over de jaarrekening 2008. Tegelijk was zij ook bezorgd. Is een begrotingsoverschot wel gewenst? Hoe gaat het stadsdeel om met reserves? En wat zijn de gevolgen van de crisis voor het stadsdeel? En kunnen we daar iets aan doen? Vragen die ook het dagelijks bestuur bezighouden. Na de zomer zullen we daar uitvoerig op terug komen. Maar eerst gaat iedereen genieten van de zomer. Ik wens u dan ook allen een prettige vakantie. En dat we elkaar weer uitgerust terug zien in september.

 

home...