Wat is stadsdeel centrum?

Begin jaren tachtig waren Amsterdam-Noord en Osdorp de eerste stadsdelen. Er zijn er nu veertien in Amsterdam. Stadsdeel Centrum is er in 2002 als laatste bijgekomen. Elk stadsdeel heeft een eigen deelraad. De raadsleden worden om de vier jaar gekozen door de inwoners van het stadsdeel.

Het stadsdeel heeft een eigen dagelijks bestuur dat bestaat uit enkele wethouders en een stadsdeelvoorzitter. Het bestuur wordt aangestuurd en gecontroleerd door de stadsdeelraad. De stadsdeelraad komt één keer per maand bij elkaar. De meeste besluiten worden voorbereid in de commissies van advies. Hierin zitten vertegenwoordigers van alle politieke partijen. Ze bespreken voorstellen van het dagelijks bestuur, van raadsleden, burgers en ondernemers en geven advies aan het bestuur of de stadsdeelraad hoe hier mee om te gaan.

Het stadsdeel gaat over alles wat dicht bij huis is. Je stoep, je straat, de school van je kinderen, de winkel om de hoek. Stadsdeel Centrum stelt bestemmingsplannen vast, verleent de nodige vergunningen. Verstrekt paspoorten en rijbewijzen. Ook is het verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. Zorgt dat het afval wordt opgehaald, dat wegen op tijd worden gerepareerd en dat straten schoon worden geveegd. Als bewoner of ondernemer in de binnenstad van Amsterdam heeft men dus al gauw te maken met het stadsdeel. De zaken die voor de hele stad van belang zijn, doet de gemeente, zoals het openbaar vervoer, de openbare orde en de politie, de grootstedelijke culturele instellingen. meer...

home...

 

Wat doet een stadsdeelvoorzitter?

De voorzitter van de deelraad in de binnenstad van Amsterdam is Sarien Zijlstra. Zij zit de vergaderingen van de deelraad voor. De voorzitter van het dagelijks bestuur is meestal vertegenwoordiger van de grootste partij. Sinds de verkiezingen van 2006 ben ik voorzitter van het dagelijks bestuur van Stadsdeel centrum van de Gemeente Amsterdam. Bij die functie hoort verantwoordelijkheid voor veiligheid, bedrijfsvoering, maar ook horeca en evenementen die ik in mandaat van de burgemeester beheer. Het Stadsdeel centrum heeft een naar verhouding klein dagelijks bestuur. We zijn met drie wethouders: Wil Codrington (Groenlinks) heeft de portefeuille financiën, welzijn en onderwijs en milieu. Erik Koldenhof (VVD) doet openbare ruimte, water, verkeer, economie en toerisme. Naast de voorzittersportefeuille ben ik wethouder Bouwen en Wonen en stedelijke ontwikkeling.

home...

 

Wil Stadsdeel centrum ook een eigen gebouw?

We huren nu een deel van het stadhuis, maar we hebben te weinig ruimte om alle medewerkers onder te brengen en wat erger is, te weinig ruimte om het stadsdeelloket een goede plek te geven. Het stadsdeel zit nu op vier locaties. Dat is onhandig en duur. Een nieuw stadsdeelkantoor is van de baan. In de binnenstad is het moeilijk een geschikt gebouw te vinden dat ook nog betaalbaar is. Daarom is besloten ons huidige onderkomen in de Stopera te moderniseren. Halverwege 2009 komt er definitief uitsluitsel. Op het ogenblik wordt onderzoek verricht naar en onderhandeld over het onderbrengen van de benodigde ruimte en faciliteiten. Als alles naar wens verloopt begint de renovatie in 2011/2012 en is de operatie in 2015 helemaal afgerond. In de tussentijd zullen wisselruimten worden betrokken. Meer...

home...

 

Wat zijn de plannen met de Wallen?

De Wallen en het gebied eromheen vormt het Middeleeuws stadshart van Amsterdam. Het is opmerkelijk gaaf aan ons overgedragen. Alleen, de gemeente heeft het gebied jarenlang aan haar lot overgelaten, met het gevolg dat de buurt verloederde. Al in 1994 concludeerde de commissie van Traa dat ‘In het Wallen-gebied sprake is van dat criminele figuren en groepen, die dankzij hun illegaal opgebouwde vermogens, een groot deel van de (economische) macht in handen hebben gekregen en de grenzen markeren waarbinnen bestuur en politie nog vrijelijk kunnen handelen’.

Vanaf de installatie van het stadsdeel in 2002 proberen we het tij te keren. Doel was het terugdringen van de doorgeschoten commercialisering (het pretpark), de overlast en het verbeteren van de leefbaarheid. Na een conferentie met meer dan 100 bewoners en ondernemers in 2004 hebben we een plan van aanpak gemaakt. De openbare ruimte werd heringericht, de kades hersteld, het gebied werd autoluw, er kwam cameratoezicht, eindelijk werd begonnen met het herstel van het Blaauwlakenblok, een monumentaal blok tussen Warmoesstraat en Oude Zijds Voorburgwal, en er kwamen straatmanagers. In het Integraal Burgwallen Overleg (IBO) bespraken we geregeld de vorderingen met bewoners, ondernemers, de hulpinstellingen en de politie.

Ondanks deze positieve resultaten, is er nog steeds te veel overlast. Intensieve handhaving en onderzoek wijst uit dat in het Wallengebied nog steeds illegale praktijken plaatsvinden zoals het witwassen van geld, vrouwenhandel en drugsgerelateerde criminaliteit. Veiligheidscijfers van de gemeente wijzen uit dat het Wallengebied, ondanks de recente verbetering nog steeds een van de onveiligste plekken is van Amsterdam. De stapeling van de vele functies met 350 bordeelramen, 250 horeca gelegenheden, 39 coffeeshops, 15 voorzieningen voor drugsverslaafden, zorgen ervoor dat de druk op het gebied onaanvaardbaar hoog is en het evenwicht tussen wonen, werken en uitgaan verloren is gegaan.

Er zal de komende jaren dan ook nog intensiever worden ingezet op het verbeteren van het gebied. Cameratoezicht heeft de afgelopen jaren voor meer veiligheid gezorgd. Daarom wordt deze veiligheidsmaatregel ook in 2008 voortgezet. Het dagelijks bestuur van het stadsdeel heeft in 2007 de regie naar zich toegetrokken van de opvang en zorg voor verslaafden en een contract gesloten met alle betrokken instellingen, de politie en de centrale stad. De eerste resultaten zijn al merkbaar. Voor het eerst in jaren zien de bewoners verbetering op straat.

Op basis van de screening van horeca en bordeelexploitanten binnen de wet Bibob zijn er vergunningen geweigerd of ingetrokken. Ook die van Charles Geerts, een van de grootste bordeelexploitanten op de Wallen. De wet bibob biedt de mogelijkheid om verkeerde ondernemers een vergunning te weigeren. Nog voor de rechter een uitspraak heeft kunnen doen heeft de woningcorporatie nv Stadsgoed, met financiële hulp van de gemeente, de panden van Geerts kunnen kopen. Ook de vergunningen van de touristentrekkers Casa Rosso en de Bananenbar kunnen op grond van de wet Bibob niet worden verlengd.

Op 8 december 2008 heeft het stadsdeel Centrum samen met de gemeente Amsterdam een nota gepresenteert met daarin de plannen voor postcodegebied 1012. Meer...


home...

 

Verdwijnen de prostituees van de Wallen?

Het is absoluut niet de bedoeling om alle prostitutie van de Wallen te weren. We willen de criminaliteit eruit. Bonafide raamexploitanten kunnen hun ramen blijven verhuren, dat blijkt ook uit het feit dat al meerdere exploitanten door de Bibob-screening zijn gekomen en inmiddels een vergunning hebben. Bonafide raamexploitanten zullen deels de malafide plekken innemen, deels zullen er andere functies komen. De Wallen worden dus zeker niet afgeschaft. Meer...


home...

 

Wat is Coalitieproject 1012?

Omdat de aanpak van de Wallen zo veelomvattend is, is samenwerking met de Centrale Stad noodzakelijk. Onder de naam ‘Coalitieproject 1012’ (naar postcode 1012) zet het stadsdeel Centrum in nauwe samenwerking met de centrale stad de strijd voort tegen criminaliteit en verloedering in het gebied op en rond de Wallen. Ook het Damrak en Rokin worden daarin meegenomen. Met als doel een algehele opwaardering. Minder functies die al oververtegenwoordigd zijn in het gebied zoals bordeelramen, coffeeshops, drugsverslaafdenopvang. Opwaardering van de horeca en meer aandacht voor ambacht, creatieve economie, mode, kunst en cultuur. De speciale sfeer die het Wallengebied kenmerkt, zal daarbij niet verdwijnen. Meer...


home...

 

Wordt het Damrak ook aangepakt?

Ja, we zijn in onderhandeling met banken, woningbouwverenigingen, huiseigenaren, projectontwikkelaars, die veel te lang terughoudend zijn geweest om te investeren in het 1012 gebied. We overleggen met de grote merken om er zich te vestigen zodat als de noordzuidlijn gereed is de stad een entree heeft waar we weer trots op kunnen zijn. Want we wonen en werken wel in een prachtige stad die best wat meer allure mag uitstralen.

Al jaren zijn we bezig pandje voor pandje de gevelreclame op het Damrak aan te pakken. Het is voor een deel gelukt, maar het gaat niet snel genoeg. Doel is om de prachtige panden tot hun recht te laten komen en niet te laten verdwijnen achter de reclame. Maar wie ooit een vergunning heeft gekregen om reclame op te hangen, hoe lelijk ook, hoeft die niet weg te halen als het beleid strenger wordt. Eens vergund blijft vergund. Ik kan alleen proberen via overleg en subsidies ondernemers te bewegen hun reclame te vervangen. Ik ga nu een voorstel doen, waarbij er een einde komt aan dit eens verkregen recht. Na een overgangsperiode moet alle reclame aan de huidige richtlijnen voldoen. Meer...


 

home...

 

Wat gaat er gebeuren met de Beurs van Berlage?

December 2007 heb ik de Beurs van Berlage overgedragen aan wethouder Gehrels van de Centrale stad. De gemeente zal in samenwerking met Rabo Bouwfonds, Amvesten en woningcorporatie De Key het gebouw exploiteren. De Beurs behoudt zijn maatschappelijk-culturele bestemming. Voor stadsdeel Centrum waren de kosten van het gebouw na de renovatie te hoog geworden. Daarom besloot het stadsdeel ruim twee jaar geleden de Beurs te verkopen als er zich een goede koper aandiende. Met de nu gemaakte afspraken lijkt de toekomst van de Beurs gewaarborgd. Het gebouw is één van de mooiste iconen van de Amsterdamse School en daarmee van de stad. Meer...

home...

 

Wonen boven winkels?

Al jaren is het stadsdeel bezig woningen boven winkels en bedrijven weer in gebruik te laten nemen. Als boven winkels weer gewoond wordt voelen mensen op straat zich veiliger, de sociale controle komt terug, de sfeer verbetert en het levert woningen op. In winkelstraten is dat lastig, want vaak zijn trappenhuizen en deuren weggehaald. We proberen een aantal panden via een ingang bijvoorbeeld in een steeg toegankelijk te maken om aan de achterkant via een loopbrug de woningen te bereiken.

Als resultaat van de inspanningen zijn in de periode 2002 tm 2005 er 46 woningen en een loopbrug opgeleverd. Ook zijn twee particuliere initiatieven waarmee het stadsdeel samenwerkt tot stand gekomen. In de Kalverstraat en op de Nieuwendijk. 

Deze initiatiefnemers zijn er in geslaagd veel eigenaren over te halen mee te werken. Dat is niet altijd eenvoudig. Vaak is niet helder wie de eigenaar is van een pand en moet men zich door een woud aan bv’s, nv’s en exotische postbusmaatschappijen heen werken om die te vinden. En als die hobbels zijn genomen, moet de ondernemer nog willen meewerken.

In 2006 zijn alles met elkaar 32 woningen opgeleverd. In 2007 zijn tot augustus 32 woningen opgeleverd, zijn 31 woningen in uitvoering, is voor 14 woningen en een loopbrug bouwvergunning verleend, liggen er voor 36 woningen aanvragen voor een bouwvergunning en zijn er plannen voor 92 woningen en een loopbrug. Het gaat goed dus.

home...

 

Waarom die ophef over short stay?

Het dagelijks bestuur is een voorstander van short stay, maar dan wel voor degenen waar het voor bedoeld is, dus voor mensen die tijdelijk in Amsterdam werken en korter dan een half jaar een woning nodig hebben. Sommige eigenaren kopen een aantal appartementen en verhuren die aan toeristen en noemen dat short stay. Die woningen zijn niet meer beschikbaar voor mensen die hier tijdelijk of permanent willen wonen.

Wethouder van de centrale stad Tjeerd Herrema heeft nu een voorstel gedaan om dat te regelen voor de hele stad.

home...

 

Wanneer wordt het Leidseplein opgeknapt?

Samen met bewoners, ondernemers en instellingen van het Leidseplein maken we er een wereldplein van. De culturele instellingen rond het plein zijn aan het verbouwen of daar net mee klaar. Paradiso is vernieuwd, de Stadsschouwburg wordt verbouwd, de Melkweg heeft er The Max bij, de van den Ende Foundation bouwt de Nieuwe de la Mar Theaters, City wordt geheel gerestaureerd. Al eerder bracht de ‘Hans Snoek’-fontein voor Americanhotel weer enige glans aan de openbare ruimte. Alle mogelijkheden dus om er een echte ontmoetingsplek van te maken. Daarvoor moet het plein op de schop, want nu is het een verkeersknooppunt. Tien jaar lang gaat het stadsdeel 2 miljoen euro per jaar besteden aan het opknappen van het Leidseplein. Daarbij heeft de gemeenteraad nog eens een bijdrage van 6 miljoen euro goedgekeurd. een fietsenstalling voor duizenden fietsen is onderdeel van de plannen. meer...

home...

 

 

Kunnen de bomen op het Amstelveld behouden blijven?

De bestrating op het Amstelveld is hopeloos. De boomwortels die de bestrating omhoog drukken, maken het plein onbegaanbaar. De afgelopen jaren is gezocht naar oplossingen waarbij de bomen behouden konden worden. Verschillende onafhankelijke deskundigen hebben de conditie van de bomen onderzocht en stelden vast dat een deel van de bomen niet te redden is. Het stadsdeel was van plan het plein te herprofileren en de zieke bomen te vervangen door nieuwe, zo groot mogelijke vleugelnootbomen. De rechter en bezwaarschriftencommissie hebben de plannen van het stadsdeel goedgekeurd. Toch is het werk opgeschort want een groep buurtbewoners heeft een alternatief plan, waarbij alle bomen behouden kunnen blijven. Daarvoor moet wel het grondwater worden verlaagd. Dat brengt risico’s met zich mee voor de fundering van de omringende panden. Wethouder Erik Koldenhpof is nu met de bewoners in gesprek om een aanvullend onderzoek te laten uitvoeren naar de risico’s. meer..

home...

 

Hoe zit het met de uitbreiding van Artis?

Het bestemmingsplan om de derde uitbreidingsfase van Artis mogelijk te maken is door de stadsdeelraad goedgekeurd. Artis realiseert op het terrein van de huidige parkeerplaats 2 dierenpaviljoens en een ondergrondse parkeergarage. meer...

home...

 

Hoe zit het met het Blaauwlakenblok?

Met de uitvoering van de bouwplannen voor het Blaauwlakenblok krijgen de Wallen een impuls als aantrekkelijke woon- en werkbuurt, waarin veel ruimte wordt geboden aan kunstenaars. Het Blaauwlakenblok is de oudste ‘goudkust’ van Amsterdam. Hier vestigden zich in de 13e en 14e eeuw lakenkopers. Zij behoorden tot de welgestelden van het toenmalige Amsterdam. Enkele stegen doorsnijden het blok, waarvan de Blaauwlakensteeg de langste is.

Ooit zou het Baauwlakenblok gesloopt ten behoeve van het nieuwe hoofdkantoor van de Bijenkorf. Maart de zusters Augustinessen, die op de Wallen hun werkgebeid hadden, wilden niet vertrekken. Daardoor ging de sloop niet door. De huizen werden betrokken door krakers en kunstenaars, die er bleven, een leven opbouwden, kinderen kregen en onderhandelden over renovatie van het blok met zeker acht opeenvolgende wethouders. Bij het aantreden van het Stadsdeel centrum waren voor de zoveelste keer de onderhandelingen vastgelopen. Samen met woningcorpratie de key, de bewoners en de architect hebben we een voorstel gemaakt dat voortgang van de restauratie mogelijk maakte. Inmiddels is met de uitvoering van de derde en laatste fase begonnen. De panden in de Warmoesstraat staan er weer prachtig bij, in de St. Jansstraat zijn kunstenaars gevestigd, oude bewoners keren terug, nieuwe voegen zich erbij. Zo is straks een heel blok van het middeleeuwse stadshart in ere hersteld. meer...

 

Zie hier de nota met de plannen voor postcodegebied 1012 in pdf....

 

home...

 

Hoe is het met het roc-gebouw in de Westerstraat?

Het voormalige roc-gebouw aan de Westerstraat wordt een cultureel verzamelgebouw dat ontwerper Marcel Wanders ontwikkelt. meer...

home...

 

Hoe zit het met de reclamevlaggen en menuborden?

We hebben een prachtige binnenstad, met zo’n 8000 monumenten, uitgeroepen tot beschermd stadsgezicht en nu op de nominatie om op de lijst van werelderfgoed van UNESCO te komen. Ons uitgangspunt is, dat reclame de historische architectuur niet mag overheersen. Daarom zijn lichtbakken niet meer toegestaan. In plaats daarvan kunnen losse letters op de gevel die het aanzicht van het pand minder verstoren. Vlaggen zijn ook reclame, ze willen uw aandacht trekken voor een product of het bedrijf waar ze hangen. Daarom mogen vlaggen niet onbeperkt, behalve natuurlijk als het feest is. Grote hotels mogen twee landenvlaggen voeren en gay-zaken mogen een regenboogvlag ophangen. Menuborden mogen natuurlijk wel maar moeten aan bepaalde welstandseisen voldoen. Meer hierover vindt u in de notitie reclamerichtlijnen en op de site van Stadsdeel Amsterdam Centrum.

home...

 

Wordt er nou nog gebouwd op het Haarlemmerplein?

Ja, er wordt gebouwd op het Haarlemmerplein. Nadat twee bewoners een procedure waren gestart om de bouwvergunning te schorsen heeft de Raad van State op 16 januari 2008 beslist dat de bouw van woningen, commerciële ruimten en parkeerplaatsen mag doorgaan. Wel loopt er nog een bodemprocedure die wordt afgewacht door de bouwer.

home...

 

Waarom mag die grote Steigerdoekenreclame wel?

Voor tijdelijke reclame gelden andere regels dan voor permanentereclame. Steigerdoekreclame is tijdelijk, net als de vlaggen van het Grachtenfestival of van het Holland Festival. Steigerdoeken zijn verplicht, zijn meestal groene doeken die aan de steigers bevestigd worden. Met de mogelijkheid reclame op het steigerdoek aan te brengen, kunnen de eigenaren extra inkomsten verwerven om het opknappen mogelijk te maken en krijgt ook het stadsdeel een deel van de inkomsten. Het is de bedoeling dat reclame op steigerdoeken in de nabije toekomst minder dominant aanwezig zal zijn. Het voorstel is dat naast een afbeelding van het pand op de achtergrond, de reclameopdruk niet meer dan 50% van het totale steigerdoek in beslag mag nemen. Ook de start- en einddatum van de reclameboodschap zal op het steigerdoek vermeld moeten worden. meer...