24 april 2009

Binnenstad weer veiliger
Voor het tweede achtereenvolgende jaar voelen bewoners van de binnenstad zich veiliger in hun eigen buurt. De veiligheidscijfers in het Centrum zijn zowel objectief als subjectief verbeterd – op de Wallen zelfs spectaculair. Het stadsdeel heeft de regie genomen op de aanpak van drugsoverlast, de aanpak van ‘nepdopedealers’, een actieplan ‘Veilig Uitgaan Rembrandtplein en Leidseplein’, wijkveiligheidsplannen, veiligheidsschouwen en een combinatie van repressie en zorg voor verslaafden. Het aantal aangiftes en slachtoffers van misdrijven daalde met 6%, het aantal overtredingen door veelplegers nam met 40% af en het gevoel van veiligheid onder bewoners verbeterde voor het tweede achtereenvolgende jaar met 16%.

Problemen in buurten als inbraken, diefstal, geweld, overlast en drugs worden in de ‘Monitor Leefbaarheid en Veiligheid’ in beeld gebracht. Voor ons stadsdeel als geheel is de indicator voor buurtproblemen met 16% verbeterd. Vooral de buurten Burgwallen Nieuwe Zijde, Nieuwmarkt- en Lastagebuurt, Weesper-/Plantagebuurt, Oostelijke Eilanden/Kadijken, Jordaan, Grachtengordel-West en de Haarlemmerbuurt zijn veiliger geworden. Alleen bij de Burgwallen Nieuwe Zijde staat de indicator op oranje en bij de Oude Burgwallen is de indicator nog rood - vooral door overlastmeldingen - maar ook in deze buurt is de index verbeterd.

Een goede balans tussen repressie en zorg heeft een spectaculaire afname van de drugsoverlast teweeg gebracht. Sinds de start van het project ‘Zorg en Veiligheid’ onder regie van stadsdeel Centrum (2007) valt, is het aantal overtredingen door veelplegers met 40% afgenomen. Regie werkt blijkbaar, daarom nemen we ook de regie bij de aanpak van uitgaansgeweld. Voor de aanpak van geweld op en rond het Rembrandtplein en Leidseplein heeft het stadsdeel samen met betrokken partijen het ‘Actieplan Veilig Uitgaan’ opgesteld, met maatregelen om de uitgaansgebieden te behouden als aantrekkelijke en veilige plekken.

De enorme daling van het aantal delicten door veelplegers is minder sterk zichtbaar in de objectieve veiligheidscijfers. Een belangrijke oorzaak hiervoor is de overlast van (nepdrugs) dealers die zich in 2008 vaker en op agressieve wijze opdrongen aan toeristen. Ook is er nog vrij veel overlast te water en overlast veroorzaakt door toeristen, vooral in het Wallengebied. In 2009 wordt de aanpak van (nepdrugs) dealers onder regie van stadsdeel Centrum uitgewerkt.

Daarnaast zal er in 2009 specifieke aandacht zijn voor overlast door alcoholisten. Vooral in de zomermaanden zorgt deze groep op verschillende locaties in de binnenstad voor overlast. Omdat deze problematiek zich niet beperkt tot het centrum, pakken we het probleem samen met andere stadsdelen aan.

Ook zullen we nog voor de zomer straatcoaches inzetten in het uitgaansgebied op en rond het Leidseplein. Op een aantal plekken veroorzaken jongeren hier overlast en plegen strafbare feiten, met name tijdens weekendnachten De straatcoaches zullen jongeren aanspreken op hun gedrag om hen hiermee uit de anonimiteit te halen. De omgeving wordt erbij betrokken, zo spreken gezinscoaches ouders aan op het gedrag van hun kinderen.

Met een gerichte aanpak van de problematische jeugdgroepen en de inzet van preventie op zowel de groepen als de individuele jongeren (via onder meer gezinsbezoekers) wordt de overlast aangepakt. Tevens proberen we onder andere door een kwaliteitsimpuls aan jongerencentra maatschappelijke uitval van jongeren te voorkomen.

Alles over veiligheid vindt u hier...

home...

Meer ruimte voor de Horeca
Door nieuwe ontwikkelingen aan Westeinde is het mogelijk meer ruimte aan horeca te bieden in dit deel van de binnenstad. Daarom stelt het stadsdeel voor om dit formeel in het Horecabeleidsplan 2008 vast te leggen. Westeinde wordt dan formeel een horeca-impulsgebied. Dat betekent meer ruimte voor dagzaken en café-restaurants. Het voorstel ligt vanaf 7 april tot 20 mei 2009 voor iedereen ter inzage.

 

Bibliotheek wordt monument
De voormalige openbare bibliotheek (OBA) aan de Prinsengracht wordt gemeentelijk monument. De Bond Heemschut diende hiervoor een aanvraag in. Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) en de Commissie voor Welstand en Monumenten adviseerden positief. Volgens beide gremia geldt het pand als een van de eerste voorbeelden van het streven naar kleinschaligheid in de stadsvernieuwing. Ook heeft het grote architectuurhistorische waarde als vroeg voorbeeld van een nieuwe toevoeging met moderene middelen. Het dagelijks bestuur reste niets anders dan de aanvraag te honoreren, zoals u begrijpt.

 

home...

 

Prinsengrachtziekenhuis wordt moderner
Het meer dan 150 jaar oude ziekenhuis aan de Prinsengracht gaat verbouwen en moderniseren. Een grondige renovatie moet het geliefde binnenstadsziekenhuis toegankelijker maken en de geboden diensten verbeteren en uitbreiden.

Op het eerste gezicht werd gedacht dat door de parkeerproblemen in het centrum, een ziekenhuis midden in de stad voor veel mensen onaantrekkelijk zou zijn. Maar het bleek dat patiënten, doktoren en omwonenden het ziekenhuis aan de gracht prachtig vinden. Voor de sfeer, het karaker van het pand en de omgeving nemen patiënten en doktoren de parkeerproblemen voor lief.

Deze nieuwe impuls voor het ziekenhuis en de zorgverlening in de binnenstad juich ik van harte toe. Het dagelijks bestuur heeft de startnotitie vastgesteld, waarmee zij officieel kennis neemt van de plannen en zal waar mogelijk het ziekenhuis adviseren bij de uitwerking van haar plannen en begeleiden bij het doorlopen van de verschillende procedures.

Het Prinsengrachtziekenhuis vormt een onderdeel van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Dit ziekenhuis behoort tot een van de beste in Nederland. Met deze modernisering is voor straks en in de toekomst een kwalitatief hoogwaardige medische dienstverleningverlening in de dichtbevolkte binnenstad gegarandeerd. Het ziekenhuis wordt servicegericht en zeer gebruiksvriendelijk.

Om het verouderde ziekenhuis te kunnen ombouwen tot een volwaardig modern ziekenhuis, is het nodig de monumentale panden binnen het complex grondig te renoveren of – waar nodig – de niet-monumentele onderdelen door nieuwbouw te vervangen. Ook wordt waar mogelijk extra ruimte gerealiseerd door kwalitatieve nieuwbouw.

 

home...